×

Eşitlik ve Dayanışma İçin Kadın Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Kadınlar, kadın örgütleri ve karma örgütlerin eşitlik-kadın çalışma grupları olarak bizler, Birbirimize en çok ihtiyacımız olan zamandayız. Mümkün olan en geniş kadın dayanışma ağını kurmak için, sınıf- eğitim-ırk-eksen farkı gözetmeyerek, sadece kadın olduğumuz için maruz kaldığımız şiddet gerçeğini dönüştürmek için birlikte hareket edeceğiz.

Erkek egemen zihniyetin bozduğu demokratik ortamı, barışçıl ve kapsayıcı bir kadın diliyle yeniden kuracağız. Sosyal adaleti korumak için haklarımızı savunacağız. Kadın örgütlenmeleri arasında hiyerarşiyi ortadan kaldırarak, eşitlikçi çatı yapılanmaları destekleyeceğiz. Eşitliği önce kendi aramızda, sonra toplumda öreceğiz. Karma kurumlarda meclisler olarak örgütlenen kadınların ve kadın çalışma gruplarının yanında olacağız. Pandemi ile değişen yeni ekonomik-politik koşullara uyarlanabilen kadın politikaları oluşturulması için birlikte savunuculuk yapacağız. Üzerinde uzlaşma sağladığımız 5 başlıktaki taleplerimiz;

1. Eşit yurttaşlık hakkı ve eşit temsiliyet: Mutlak eşitlik hedefinin sadece sayısal olarak değil, karar mekanizmalarında da hayata geçirilmesi için kamuda, özel sektörde, siyasette ve tüm alanlarda uygulanması için birlikte çalışacağız. Politika kadın ve erkeğin eşit olarak temsil edilmesi gereken bir alandır. Enerji, ulaşım, çevre, eğitim, sağlık ve yaşamı ilgilendiren tüm alanlarda, politikalar oluşturulurken de kadın eksenli bir katılımın sağlanması bir zorunluluktur. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) seçim sistemleri yolu ile kadınların politikadaki temsilinin arttırılması yönündeki kararının uygulanması için çalışacağız. Bu bağlamda siyasi partilere ve tüm kurumlara eşit temsilin sağlanması yönünde adım atma çağrısında bulunuyoruz. Farklılıkları geride bırakmayan eşitlikçi bir yasal ve kamusal zemin oluşana kadar birlikte mücadele edeceğiz.

2. Kazanılmış haklarımızdan vazgeçilmemesi: İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa kadın kazanımlarının altın belgesidir. Kadınların onlarca yıllık mücadelesi ve emeğiyle oluşturulan sözleşme tekrar hayata geçirilmeli ve uygulama yasası etkin hale getirilmelidir. CEDAW hükümleri uygulanmalıdır. Bu belgeler herkes için eşitlikçi, kapsayıcı ve çeşitlilikleri kucaklayıcı bir perspektif oluşturur. Mevcut kazanımlarımıza dokunulmamasının ve uygulanmalarının birlikte takipçisi olacağız.

3. Evde, işte, sokakta, şiddetsiz yaşam sürmemiz için acil eylem planının uygulanması: 6284 sayılı kanunun uygulanması hiçbir şartla askıya alınmamalıdır. 6284 sayılı kanun amacı dışında kullanılmamalıdır. Cinsel suçlarda etkin ve etkili kararlar verilmelidir, 7/24 ulaşılabilir cinsel şiddet kriz merkezleri kurulmalıdır. Üniversitelerin, Hastanelerin, Adli Tıp Kurumu’nun, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen çağdaş bilimsel verilerle, insanların bedensel ve ruhsal olarak bir bütün olduğunu gözden kaçırmadan çalışması sağlanmalıdır. Nüfusu 50 bini aşan her yerleşim birimine sığınak şartı getirilmelidir. Medya şiddet haberlerini şiddetin pornografisi yaparak detaylı olarak vermemeli, haber diline özen göstermeli ve şiddeti normalleştirmemelidir. 2006/17 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulanmasına yönelik olarak farkındalıklar Birleşmiş Milletler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde başlayan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’ne kadar süren “Cinsiyet Temelli Şiddete Karşı 16 Gün Aktivizm” başlıklı bir kampanyayı tüm dünyada uygulama çağrısı yapmıştır. Kadınlar ve kız çocuklarının yaşamlarının iyileştirilmesi ve kadınların güçlendirilmesi için çalışan İş ve Meslek Sahibi kadınların kurduğu, uluslararası bir örgütlenmenin parçası olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu bu çağrıya, yeni stratejileri-yeni işbirlikleri ile ören bir ‘Kadın Çalıştayı’ ile cevap verdi. yaratılmalı ve eğitimler verilmelidir. Mülki amirlerin kadına yönelik şiddet başvurularında gecikmeksizin koruma tedbirleri alması gereklidir. Mahkemelerde uzaklaştırma sürelerinin kısa ve dar kapsamlı olması ve uzaklaştırma kararlarının tekrarlanmaması kadına yönelik şiddeti arttıran etkenlerdendir.

4. Kadınlar ve kız çocukları için eğitimin eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, erişilebilir hale getirilmesi: Kız çocuklarının okullaşması için 4+4+4 sistemi kaldırılmalı, Her türlü cinsiyetçi söylemden kaçınılmalıdır. Okul kitaplarında kadını sadece ev içi görevlere sıkıştıran cinsiyetçi söylemler ve görseller ayıklanmalıdır. 5. Eşit istihdam, eşit işe eşit ücret politikası, eşit özlük hakları ve terfi, görünmeyen kadın emeğinin güvence altına alınması:

Kadınları da odağına alan eşitlikçi bir bütçe ile bakım ekonomisine dayalı yeni bir ekonomik sistem öneriyoruz. Yeşil-Mor Ekonominin güçlendirilmesi kadın istihdamını arttıracak ve çevreyi koruyacaktır. Sosyal hizmet alanlarının artırılması ve ev içi bakım emeğinin kreşler, yaşlı bakım evleri, hasta bakım birimleri ve benzerleri ile kamusallaştırılması kadının zaman yoksunluğunu ortadan kaldıracak, iş yaşamında tutunmasını ve kalıcılığını sağlayacak, yerini sağlamlaştıracaktır. ILO 190 Sözleşmesinin onaylanmasını Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi ve Sertifikası almasının İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının bir parçası haline getirilmesini; işyerlerinin toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı, politika belgesi veya yönergesi oluşturmasını; şiddetle mücadele amacıyla Eşitlik Dayanışma ve Danışma Birimleri kurulmasını talep ediyoruz.

İşyerlerinde, kimlikleri korunarak/saklanarak, kadın sığınma evlerinden şiddet mağduru kadın çalıştırma zorunluluğu oluşturulmasını talep ediyoruz. Son yıllarda, dünyada kadın kazanımlarını geri alma yönündeki girişimleri endişeyle izliyoruz; Bu bağlamda ülkemizdeki kadınların yalnız olmadığını biliyor, tüm dünyadaki kadınlarla birlikte savunuculuk ağımızı örerek ilişkilerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kimseyi geride bırakmadan el ele yan yana yürüyecek ve eşitliği öreceğiz. Düğümleri birlikte çözeceğiz.

EŞİTLİK VE DAYANIŞMA İÇİN KADIN ÇALIŞTAYI KATILIMCI KURUMLAR-PLATFORMLAR Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu EŞİK-Eşitlik İçin Kadın Platformu Gönüllüleri SES- Eşitlik ve Dayanışma Derneği Türk Hukukçu Kadınlar Derneği KAGİDER-Kadın Girişimcileri Derneği TMMOB Kadın Çalışma Grubu TTB - Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Adli Tıp Uzmanları Derneği PWN İstanbul Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Sosyal Haklar Derneği EŞİTİZ Eşitlik İzleme Kadın Grubu , işçi ve işveren örgütleriyle birlikte, herkes için onurlu, güvenli ve sağlıklı bir çalışma yaşamı inşa edilmesini talep ediyoruz. Tüm çalışanların ve çalışan adaylarının üniversitelerin ve yetkin sivil toplum örgütlerinin ortaklığıyla oluşturulan yapıların ilgili birimlerinden