×

TÜZÜK

MADDE 1: DERNEĞİN ADI ve MERKEZİ


Derneğin adı:  «TÜRK HUKUKÇU KADINLAR DERNEĞİ» dir. Kısa adı THKD’dir.
Derneğin Merkezi İstanbul’dur.  Derneğin şubesi yoktur.


MADDE 2: DERNEĞİN AMACI


Derneğin amacı: Hukukçu kadınlar arasında dostluk ilişkileri kurmak ve bilimsel ilişkiler kurmak, çalışmalar yapmak,
Tüm hukuk problemlerini, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla, kadın, çocuk, aile sorunları ile ilgili yasaları, yayınları incelemek,
Bu alanlarda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla diyalog kurmak, işbirliğini geliştirmek, iletişim kanallarını etkinleştirmeye çalışmak, elde edilen sonuçları üyelerine ve kamuya duyurmak, Karar alma süreçlerinde söz sahibi olmak,
Kendi öncelikli alanları içinde savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yürütmek,
Hukuk öğrenimini teşvik için başarılı ve yardıma muhtaç kız öğrencilere burs ve ödül vermektir. Bursun verilişi “Burs Yönetmeliği” ile düzenlenir.

 
MADDE 3: DERNEĞİN ÇALIŞMA İLKELERİ
 
Derneğin belirlenen amacına ulaşmasında izleyeceği ilkeler ve değerler şöyledir:
 
Dernek,
 
a) Tüm çalışmalarında gerçek ve tüzel kişiler karşısında bağımsızlığını ve tarafsızlığını korur.
 
b) Bütün faaliyetlerinde ve her düzeyde saydamlığı ve hesap verebilirliği esas alır.
 
c) Uluslararası sözleşmelerde kabul edilen tüm hak ve özgürlüklere  saygılıdır.
 
d) Her türlü ayırımcılığa karşıdır.

e) Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde ayırımcılığa uğrayan kesimlere yönelik pozitif ayırımcılık uygulaması ilkesini benimser.

f)  Katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi anlayışını yaşam biçimi olarak benimser.
 
g) Üretim ve tüketim açısından yaşam bütünlüğüne ve ekosistem değerlerine duyarlıdır.
 
h) Yurtta ve dünyada adil ve bilinçli bir ilerleme sağlamak amacıyla bunun temelini oluşturan barışın yaygınlaşmasına katkıda bulunur.
 
i)  Mesleki, sosyal ve aile ortamlarında Dernek İlkelerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapar.


MADDE 4: DERNEĞİN FAALİYET ALANI VE ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ
 
A) Derneğin Faaliyet Alanı ve Çalışma Konuları;  Dernek, yukarıda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Hukuku kadın bakış açısıyla okur.

b) Hukukçu kadınlar arasında olduğu gibi ulusal ve uluslararası kadın ve hukuk kuruluşlarıyla dernekleriyle dostluk, dayanışma ve bilimsel   ilişkiler kurar.

c) Amacı doğrultusunda faaliyet gösteren yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla diyalog ve işbirliğini geliştirir, iletişim kanallarını etkinleştirmeye  çalışır, elde edilen sonuçları üyelerine ve kamuya duyurur.

 d) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi konusunda toplumsal farkındalığı arttırmak için çaba gösterir. Bu alanda mümkün ve uygun olan diğer bütün çalışmaları yapar.
 
e) İletişim ve diyalog süreçlerini hızlandırmak üzere internet sitesi ve iletişim merkezi kurar.
 
f)  Amaç ve ilkeleri doğrultusunda yapılması gerekli olan diğer bütün çalışmaları yapar.
 
B) Derneğin Çalışma Biçimi; Dernek, yukarıda belirtilen amaç ve faaliyet alanları içinde kalmak koşuluyla;
 
a) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar, kiralar ve kiraya verebilir, işletebilir, her türlü inşaatı yapabilir ve gerekli tesisleri kurabilir.
 
b) İhtiyaç duyduğu gelirleri elde etmek amacıyla iktisadi, ticari işletmeler ile sanayi işletmeleri, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma  sandıkları kurabilir.

 c) Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için amaç ve faaliyet  konularıyla ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, panel, gezi, vb. etkinlikler düzenleyebilir.

d) Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme ve geliştirme çalışmaları yapar ve bunları her türlü yayın aracı ile yayınlar.  Üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.
 
e) Ulusal ve uluslararası kaynaklardan fonlar sağlayabilir.
 
f)  Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek  veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar   veya yardımlaşır.
 
g) Faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açabilir.
 
h) Bu amaçla kamu kuruluşları ve üniversitelerle, uluslararası kuruluşlarla (dernek, vakıf, platform, işbirliği ağı, vb.) işbirliği yapabilir, bu    kuruluşlara üye olabilir.
 
i) Yardım toplama mevzuatı hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

 j) Gerekli izinleri alarak lokal ve benzeri tesisler açabilir, alabilir, işletebilir.
 
k) Amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak üzere iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletebilir.
 
l) Yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, kermes, fuar standı, eğlenceli etkinlikler, vb. düzenler. 
 
m)Yasalar çerçevesinde mevcut sivil toplum örgütlerine  bir tüzel kişilik olarak üye olur.
 
n) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları  ile İlişkilerine      dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir ve  uygulayabilir.
 
o) Amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum  kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.

 p) Amacını gerçekleştirmek için yasal her türlü çalışma ve faaliyette bulunabilir.
 
 MADDE  5:  KURUCULAR


  Süreyya Ağaoğlu  Avukat
• Fahriye Akman Noter
• Suat Berk Avukat
• Çiçek Ecemen Avukat
• Şükûfe Ekitler Savcı
• Muazzez Erkoral Savcı
• Süreyya Erol Hâkim
• Handan Ertunç Avukat
• Sara Geron Avukat
• Suna Giritli Avukat
• Malike Bayülken Noter
• Bihterin Hotinli Berkin Avukat
• Rayegân Kender Hukuk Doçenti
• Zehra Onaran Avukat
• Nuran Sayın Emniyet 4.Şb.Md.
• Lütfiye Temelli Hâkim
• Beyhan Tipi Avukat
• Muazzez Tümer Hâkim
• Nihal Uluocak Hukuk Profesörü
• Beraat Zeki Üngör Avukat
 
 

MADDE 6 : ÜYELİK

Dernek Üyeleri

A. Asli üyeler

B. Fahri (onursal) üyelerden oluşur.
 
A- Asli üyeler : Türkiye’de yerleşme hakkına sahip yabancılar da dahil olmak üzere, yasalarda öngörülen  üyelik koşullarını taşımak, Derneğin amaç ve ilkelerini benimsemek ve Tüzük hükümlerine uymayı kabul etmek şartı ile hukuk fakültesi  mezunu kadın yargıçlar, savcılar, avukatlar, noterler, adliye mensupları, hukuk öğretim üyeleri ve yardımcıları ve bu meslekler dışında hukuk alanında herhangi  bir sosyal faaliyette bulunanlar Derneğe üye olabilir.

B- Fahri (onursal ) üyeler : Derneğe,  Derneğin amaç ve ilkelerine uzun süre ve önemli ölçüde katkıda bulunanlara  Yönetim Kurulu kararıyla Onur Belgesi verilebilir. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile Onursal Üye olarak seçilebilirler. 
 
Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak organlara seçilemez ve oy kullanamazlar. Onursal üyelerin sayısı asli üyelerin sayısının 1/11’inden fazla olamaz.
 
Onursal üyeler ve Onur Belgesi verilenler için ayrı bir üyelik defteri tutulur. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

  
MADDE  7: ÜYELİĞE KABUL   

Asli üyelik için adayın Yönetim Kurulu’na 2 asil üye tarafından teklif edilmesi lâzımdır. Üyelik için başvuranların durumu Yönetim Kurulu tarafından Derneğin amaç ve ilkelerini gerçekleştirmesine yaptıkları ve yapabilecekleri katkılar açısından değerlendirilir ve 30 gün içinde üyelik isteğinin kabulü ya da reddi şeklinde karara bağlanarak sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu’nun kararları kesindir. Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.


MADDE  8. ÜYELERİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurul’a katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Her üye oyunu bizzat kullanır. Üyeler kendileriyle ilgili konularda oylamaya katılamazlar.
  Üyeler, Yasa ve Tüzük hükümlerine, yetkili kurul kararlarına uymak, Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirmek, ödentilerini zamanında ödemek, Derneğin amaç ve ilkelerine uygun davranmak, bu amaç ve ilkelerin gerçekleşmesini zorlaştırıcı tavır ve davranışlardan kaçınmak, Dernek tüzel kişiliğinin saygınlığını korumaya ve arttırmaya özen göstermekle yükümlüdür.
 Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, Yönetim Kurulu tarafından yazı ile uyarılır. Uyarıya rağmen, haklı bir özür bildirmeksizin 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ve Yönetim Kurulu’ndan yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokacak tasarrufta bulunanlara Tüzüğün 20/e maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.
 
Dernek üyeliğinden kendi isteğiyle ayrılanların veya üyelikten çıkarılanların durumları üye kayıt defterine işlenir ve kayıtları kapanır. Bu durumda olanlar dernekte herhangi bir hak iddia edemezler. Kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirmek suretiyle istediği zaman ayrılabilir.


MADDE  9: ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Her üye yazılı olarak bildirmek suretiyle Dernek’ten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma üyenin Derneğe olan borçlarını sona erdirmez.Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

a) Dernek tüzüğüne ve değerlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

b) Yazılı talebe rağmen ödenti verme borcunu yerine getirmemek,

c) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

d) Kanunlarda ya da Tüzük’te aranılan nitelikleri sonradan kaybetmiş olmak,
 
e) Özel ve sosyal yaşamında şiddet kullanmak ya da şiddeti  savunmak,

f) Dernek’ten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokmak,

g) Derneğin diğer üyelerine karşı saldırgan ya da hakaretamiz tutum ve davranışlar sergilemek,
 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, Yönetim Kurulu re’sen ya da bir üyenin yazılı şikâyeti üzerine harekete geçer ve gerekli her türlü bilgiyi toplar.
 
Tüzüğün 20/e maddesinde belirtilen diğer yaptırımlardan birisinin yeterli olmayacağı kanısına ulaşır ise, üyenin çıkarılmasına karar verebilir. Ancak bu çıkarma işlemi Genel Kurul’un onayı ile kesinleşir.


MADDE 10 : DERNEĞİN ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

            Dernek, yasalarda öngörülen koşulları yerine getirmek, gerekli izinleri almak koşuluyla, benzer amaçlı uluslararası kuruluşlara Yönetim Kurulu kararıyla üye olabilir, üyelikten ayrılabilir. Yönetim Kurulu’nun bu kararı ancak Genel Kurul’un onayıyla kesinleşir.


MADDE 11: DERNEĞİN ORGANLARI

A- Derneğin zorunlu organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetim Kurulu

B- Derneğin ihtiyari organları şunlardır:

a) Teknik Kurul
 
b) Danışma Kurulu


MADDE 12: OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI

Genel Kurul, Derneğin en yetkili organı olup üye kayıt defterinde kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

a) Tüzükte belirtilen sürede olağan,

b) Ayrıca, Yönetim ya da Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde olağanüstü toplanır.
 
Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir defa, en geç Nisan ayının ikinci haftasında Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır.
 
Yönetim Kurulu Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 
MADDE 13: TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilân edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.
 
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.
 
İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
MADDE 14: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda  nitelikli çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kararlar katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

MADDE 15. TOPLANTI USULÜ

Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen  listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması durumunda, Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.
 
   Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 
 
Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan bir başkanvekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan       Başkanı’na aittir.
 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ve Başkan Vekili  ile Yazman tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır, üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

MADDE 16: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.  Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme  alınması zorunludur  

MADDE  17: OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, Dernek organlarının seçimleri gizli oylama, diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır. Açık oylamada divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.
 
Tüzük değişikliğinde açık oylama yöntemi kullanılır.
        
MADDE 18: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçimi,

b) Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi,

c) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Teknik Kurul raporlarının görüşülüp, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen ya da değiştirilerek kabul edilmesi, 

e) Dernek için gerekli taşınmaz mal satın alınması ya da mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki  verilmesi, 
 
f)  Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu ile işbirliği yapılmasına ya da Federasyon’dan ayrılmaya karar verilmesi,

g) Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili olarak Hazırlanacak yönetmelik  taslaklarının incelenip karara bağlanması,

h) Üyeliğe giriş ücreti ve yıllık ödenti miktarının belirlenmesi,

i)  Dernek’in feshine, tasfiye şekline ve mal varlıklarının hangi kuruluşa devredileceğine karar verilmesi,
 
j) Uluslararası Hukukçu Kadınlar Federasyonu Konsey toplantılarına katılmak üzere iki kişiden az olmamak üzere Konsey Üyesi   seçilmesi, (Konsey Üyesi seçiminde; seçilecek kimselerin derneğin gereği gibi temsil edilebilmesi bakımından; yabancı dil bilmesi, Derneğin faaliyetlerine katılmış olması ve derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş olması şartları aranır.)

k)Yönetim Kurulu’nun üyelikten çıkarma kararının onaylanması,

l) Gerektiğinde benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapılması, üye olunması veya üyelikten ayrılma  kararlarının alınması,
 
m)Yasalarda ve dernek tüzüğünde yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. 


MADDE 19: YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞTURULMASI:

Yönetim Kurulu, iki sene için Genel Kurul aksine bir karar vermemiş ise gizli oyla ve asil üyeler arasında yapılacak seçim ile   yedi asıl ve beş yedek üyeden oluşur.
Yönetim Kurulu asıl üyeleri, en fazla üç dönem üst üste seçilebilirler  ve bu sürenin bitiminden sonra yeniden seçilebilmek için aradan bir dönem geçmesi gerekir.
 
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında görev bölüşümü yaparak başkan, İkinci başkan, Genel sekreter ve Sayman üye seçer. Başkan seçilecek kişinin  Derneğimizde 5 yıl  üyeliğinin olması gereklidir. Derneği Başkan temsil eder. Başkan’ın bulunmadığı durumlarda ikinci Başkan ya da Başkan’ın tensip edeceği Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yerine getirir.
 
Yönetim Kurulu, tüm üyelerine haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Ancak, en geç ayda bir defa olağan toplanması ve görevlerine ilişkin kararları alması ve işlemleri yürütmesi şarttır.  Yönetim Kurulu en az üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Yönetim Kurulu’nun karar alabilmesi için toplam üye sayısının yarısından bir fazlasının oyu gereklidir.
 
Yönetim Kurulu, üyelerden üçünün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu olağan toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste iki kez katılmayanların Yönetim Kurulu üyelikleri düşebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinden düşen, vefat eden ya da üyelikten istifa edenlerin yerine yedek üyeler Genel Kurul’da aldığı oy sırasıyla üç gün  içinde çağırılır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda Dernek üyelerinden birisinin başvurusu üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hâkimi Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamak üzere görevlendirir. 

MADDE 20 : YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a) Derneği amaçlarına uygun biçimde yönetmek,

b) Dernek defter ve kayıtlarını usulüne uygun olarak tutmak,
 
c) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 
d) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak, Yönetim Kurulunca Dernek çalışmaları ile ilgili  olarak hazırlanacak yönetmelik taslaklarının inceleyip karara bağlamak,
 
e) Derneğe üye alınması; uyarma, kınama, geçici olarak çıkarma ve üyelikten çıkarma da dahil olmak üzere yaptırımlar konusunda karar       vermek,

f)  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

g) Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,

h) Her faaliyet dönemi sonunda Derneğin bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek ve  Genel Kurul’a sunmak,

i)  Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

j) Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,  Derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek,    kira sözleşmesi yapmak, Dernek lehine rehin, ipotek ya da ayni haklar tesis ettirmek, bankalarda her türlü hesap açmak ve kapatmak,

k) Derneğin tüm çalışmalarını koordine etmek,

l) Ücretli eleman istihdam etmek, işine son vermek ve bu personeli denetlemek,
 
m) Derneğin benzer amaçlı ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmasına karar vermek,
 
n) Derneği ulusal ve uluslararası toplantılarda temsil edecek kişileri belirleme,
 
o)Derneği Uluslararası alanda temsil edecek kişilerin gerektiğinde masraflarının karşılanması hususunda karar vermek,

ö) Genel Kurul’u olağan ya da olağanüstü toplantıya çağırmak,

p) Genel Kurul’u izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’na seçilen asıl ve yedek üyeleri Mülki İdare Amirliği’ne  bildirmek,
 
r) Teknik Kurul ve Danışma Kurulu üyelerini seçmek,
 
s)  Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

MADDE 21: DENETİM KURULU

Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetim Kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde, Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır. 

MADDE 22:  İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Dernek’te, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz 


MADDE 23 : TEKNİK KURUL

Teknik Kurul en az üç üyeden oluşur. Ülkeyi ilgilendiren hukuki konular üzerinde araştırmalar yaparak Derneğin ilmi çalışma programını tespit eder. Bu konularda Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparlar.
 
MADDE 24 : DANIŞMA KURULU
 
     Derneğin önceki başkanları ile hukuk camiasında öne çıkan hizmet ve çalışmaları olan dernek üyelerimizden oluşur. İki ayda bir  Yönetim Kurulu nun çağrısı üzerine toplanır ve Yönetim Kuruluna Ülke gündeminde yer alan hukuki konularında yapılacak çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini sunar        

MADDE 25: DERNEK GELİRLERİ

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelerden alınan giriş ücretleri ve ödentiler,

b) Gerçek ve tüzel kişilerden alınacak bağış ve yardımlar,

c) Düzenlenen çay, yemekli toplantı, gezi ve eğlence, tiyatro, konser vb. etkinliklerden sağlanan gelirler,
 
d) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

e) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

f) Diğer gelirler.

MADDE 26 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmalarını yürütmek için ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 27: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği, Genel Kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği Genel Kurul gündeminde yer almışsa veya toplantıda hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa, Genel Kurul’da görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur. Tüzük değişikliği Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

MADDE 28. DERNEĞİN FESHİ

a) Genel Kurul kararı ile fesih:Genel Kurul, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Tüzük’e göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

b) Kendiliğinden veya mahkeme kararı ile fesih:

Derneğin kendiliğinden veya mahkeme kararı ile feshi konularında Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır
 
 
MADDE 29: MALVARLIĞININ TASVİYE ŞEKLİ

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden veya seçilecek üç kişiden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı ya da kendiliğinden fesih durumunun kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
 
Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak tasfiye işlemlerini tamamlar. Arta kalan bütün mal ve kıymetler Dernek amacına uygun görülecek bir sivil toplum kuruluşuna devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler için bir tutanak düzenlenir. Durum yedi gün içinde Dernek merkezinin bulunduğu Mülki İdare Amirliği’ne bildirilir. Derneğin defter ve belgeleri Tasfiye Kurulu tarafından beş yıl süre ile saklanır.
 
MADDE 30: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu Tüzük’te belirtilmemiş konularda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu  ve  ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.